OM DELTA-X


Europan 11 i Norrköping. Delta-X är namnet på det vinnande tävlingsförslaget i den internationella tävlingen Europan. Som en del i arbetet med nytt planprogram deltog Norrköpings kommun med området som ligger söder om centrala Norrköping mellan Vrinnevisjukhuset, Vrinneviskogen och Vilbergen.


Vilbergen & Vrinnevi. Utmaningen är att knyta ihop bostadsområdet Vilbergen med naturområdet och sjukhuset i Vrinnevi. Områdena ligger åtskilda av den stora men låg-trafikerade Gamla Övägen. Delta-X föreslår några enkla strategier för att få området att växa och utvecklas stegvis och inifrån genom deltagande av de som bor och verkar här.


Arkitekterna Pelle Backman och Ebba Hallin ligger bakom förslaget. Projektet ska nu utvecklas som ett samarbete mellan Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor, boende och fastighetsägare i Vilbergen-Vrinnevi och förslagsställarna.


Mer från Norrköpings kommun
Mer om tävlingen Europan
> Tävlingsförslaget

Steg för steg. Strategin i Delta-X är att skapa ett nytt sammanhang genom att bara lägga till men inte ta bort. En oväntad intensitet kan skapas med några enkla steg, men det är egentligen bara en förstärkt version av det befintliga - ett sätt att ta hand om det som redan finns.
 
1. Nätverk. Genom ett fåtal tillägg kopplas alla befintliga gator, stigar, gen- gång- och cykelvägar ihop till ett sammanhängande nätverk.


2. Konturer. En buffertzon läggs runt husen i de befintliga bostadsområdena. Utanför denna zon läggs en gata som också bildar del i gatunätverket.


3. Slykorridorer. Tre spikraka remsor korsar området. Inom dessa får all natur växa fullständigt fritt. Alla korsar Gamla Övägen. Den i mitten löper sida vid sida med ett lika brett parkstråk med sport och annan aktivitet.


4. Tomtindelning. All övrig mark vid sidan av gatunätverket och naturremsorna delas in i hundratals små fastigheter mellan 50 - 2000 kvm. Fastigheterna kan användas för alla verksamheter. På outnyttjade tomter råder fri växlighet.

KONTAKT


Skicka e-post till
info@delta-x.se


Besök oss på plats
karta


Ring oss
> Pelle Backman 070 222 56 86 Arkitekt och projektledare
> Ebba Hallin 073 579 68 20 Arkitekt och projektledare
> Josef Erixon 011 15 19 17 Planarkitekt Norrköpings kommun