Europan 11 i Norrköping. Delta-X är namnet på det vinnande tävlingsförslaget i den internationella tävlingen Europan. Som en del i arbetet med nytt planprogram deltog Norrköpings kommun med området som ligger söder om centrala Norrköping mellan Vrinnevisjukhuset, Vrinneviskogen och Vilbergen.

Vilbergen & Vrinnevi. Utmaningen är att knyta ihop bostadsområdet Vilbergen med naturområdet och sjukhuset i Vrinnevi. Områdena ligger åtskilda av den stora men låg-trafikerade Gamla Övägen. Delta-X föreslår några enkla strategier för att få området att växa och utvecklas stegvis och inifrån genom deltagande av de som bor och verkar här.

Arkitekterna Pelle Backman och Ebba Hallin ligger bakom förslaget. Projektet ska nu utvecklas som ett samarbete mellan Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor, boende och fastighetsägare i Vilbergen-Vrinnevi och förslagsställarna.

> Mer från Norrköpings kommun
> Mer om tävlingen Europan
> Mer om tävlingsförslaget

DX123