Steg för steg. Strategin i Delta-X är att skapa ett nytt sammanhang genom att bara lägga till men inte ta bort. En oväntad intensitet kan skapas med några enkla steg, men det är egentligen bara en förstärkt version av det befintliga - ett sätt att ta hand om det som redan finns.
 
1. Nätverk. Genom ett fåtal tillägg kopplas alla befintliga gator, stigar, gen- gång- och cykelvägar ihop till ett sammanhängande nätverk.

2. Konturer. En buffertzon läggs runt husen i de befintliga bostadsområdena. Utanför denna zon läggs en gata som också bildar del i gatunätverket.

3. Slykorridorer. Tre spikraka remsor korsar området. Inom dessa får all natur växa fullständigt fritt. Alla korsar Gamla Övägen. Den i mitten löper sida vid sida med ett lika brett parkstråk med sport och annan aktivitet.

4. Tomtindelning. All övrig mark vid sidan av gatunätverket och naturremsorna delas in i hundratals små fastigheter mellan 50 - 2000 kvm. Fastigheterna kan användas för alla verksamheter. På outnyttjade tomter råder fri växlighet.

DX123